ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์

LogIn เข้าสู่ระบบ

Username
Password

ขอรับ username / password โปรดระบุ
ชื่อ-นามสกุล รหัสหน่วยบริการ
เลขบัตรประชาชน

ได้ที่ e-mail : กัญจนา รัตนะ kanchana.r@nhso.go.th


ความรู้เรื่องโรคไตวาย
การบริหารกองทุนโรคไตวาย
Monitor & Evaluation
ตรวจสอบผู้มีสิทธิ
LINK ตัวชีวัด HDC
LINK
 
 

นายแพทย์ปานเทพ คณานุรักษ์
ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักสนับสนุนระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
E-mail :
panthep.k@nhso.go.th

 
Visitor 30724
 
 
 
 
                

     
   
 

นายแพทย์อุดม อรุณรุ่งศรี Dr.Udom Arunrungsree
ผู้อำนวยการแผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคไตวาย
โทรศัพท์ 0847512459
E-mail : udom.a@nhso.go.th

 
 

ชัยวัฒน์ ดลยวัฒนา Chaiwat Donyawattana
โทรศัพท์ 0854803920
E-mail : chaiwat.d@nhso.go.th
งานที่รับผิดชอบ :
งานพัฒนาระบบการจัดบริการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง(CAPD) (ไม่รวมการจ่าย CAPD) , การบริหารจัดการน้ำยาล้างไต , งานข้อมูลไต, ประสาน PM เขต

 
 

กัญจนา รัตนะ Kanchana Rattana
โทรศัพท์ 0843878050
E-mail : kanchana.r@nhso.go.th
งานที่รับผิดชอบ :
งานพัฒนาระบบการจัดบริการ Regional RRT-TTC, palliative care,CKD prevention และการจ่ายชดเชย CAPD , การอุทธรณ์ผ่าน HDePAC , เว็บไตกองทุนไต , ปลูกถ่ายตับ-หัวใจและยากดภูมิคุ้มกัน

 
 
 

ภิญญดา เอกพจน์ Pinyada Akekapoj
โทรศัพท์ 0901975144
E-mail : pinyada.k@nhso.go.th
งานที่รับผิดชอบ :
งานพัฒนาระบบการจัดบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 
 

มนัสนีย์ รัตนเมธีนนท์ Manatsanee Rattanameteenont
โทรศัพท์ 0847512461
E-mail : manatsanee.r@nhso.go.th
งานที่รับผิดชอบ :
งานพัฒนาระบบการจัดบริการการผ่าตัดปลูกถ่ายไตและยากดภูมิคุ้มกัน

 
 

ณัฎฐาพัชร์ อรรถพันธ์ Natthapat Atthapann
โทรศัพท์ 0847512801,0891223508
E-mail :natthapat.a@nhso.go.th
งานที่รับผิดชอบ :

ประสานการจัดทำแผน ,จัดทำนิติกรรมสัญญา และโปรแกรมDMIS เรื่องน้ำยาล้างไต และอุปกรณ์ต่างๆ

 
 

มณทิรา รุจินานนท์ Monthira rujinanon
โทรศัพท์ 0819060260
E-mail :monthira.r@nhso.go.th
งานที่รับผิดชอบ :

งานธุรการ งานสารบรรณ งาน HRM/HRD งานสนับสนุนและประสานการจัดประชุม
และเลขานุการผู้อำนวยการแผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคไตวาย

 

 

 

CopyRight © National Health Security Office
webmaster : กัญจนา รัตนะ e-mail :: kanchana.r@nhso.go.th มือถือ 0817447105