LogIn เข้าสู่ระบบ

Username
Password

ขอรับ username / password โปรดระบุ
ชื่อ-นามสกุล รหัสหน่วยบริการ
เลขบัตรประชาชน

ได้ที่ e-mail : กัญจนา รัตนะ kanchana.r@nhso.go.th


ความรู้เรื่องโรคไตวาย
การบริหารกองทุนโรคไตวาย
Monitor & Evaluation
ตรวจสอบผู้มีสิทธิ
LINK ตัวชีวัด HDC
LINK
 
 

นายแพทย์ปานเทพ คณานุรักษ์
ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักสนับสนุนระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
E-mail :
panthep.k@nhso.go.th

 
Visitor 30721
 
 
 
 
 

นานาสาระความรู้เกี่ยวกับโรคไตวาย...

   
     

 

 


   
CopyRight © National Health Security Office
webmaster : กัญจนา รัตนะ e-mail :: kanchana.r@nhso.go.th