ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์

LogIn เข้าสู่ระบบ

Username
Password

ขอรับ username / password โปรดระบุ
ชื่อ-นามสกุล รหัสหน่วยบริการ
เลขบัตรประชาชน

ได้ที่ e-mail : กัญจนา รัตนะ kanchana.r@nhso.go.th


ความรู้เรื่องโรคไตวาย
การบริหารกองทุนโรคไตวาย
Monitor & Evaluation
ตรวจสอบผู้มีสิทธิ
LINK ตัวชีวัด HDC
LINK
 
 

นายแพทย์ปานเทพ คณานุรักษ์
ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักสนับสนุนระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
E-mail :
panthep.k@nhso.go.th

 
Visitor 30723
 
 
 
 
  
      หนังสือเวียน ประกาศ คำสั่ง เอกสาร powerpoint ...  

 

การบริหารกองทุนโรคไตวาย

            คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการทดแทนไตในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
           คำสั่ง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพให้เข้าถึงบริการฯ
            คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลการทดแทนไตในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
            คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลการทดแทนไตในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (เพิ่มเติม)
            คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากรณีผู้ป่วยไม่สามารถทำการล้างไตผ่านทางช่องท้อง
            คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายไตในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 

ล้างไตผ่านทางช่องท้อง และ น้ำยา

             ประกาศ แนวทางการจ่ายชดเชยค่าบริการบำบัดทดแทนไต ด้วยการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2559
             ประกาศ แนวทางการจ่ายชดเชยค่าบริการบำบัดทดแทนไต ด้วยการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2557
             ประกาศ แนวทางการจ่ายชดเชยค่าบริการบำบัดทดแทนไต ด้วยการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2556
             ประกาศ แนวทางการจ่ายชดเชยค่าบริการบำบัดทดแทนไต ด้วยการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2555
             ประกาศ แนวทางการจ่ายชดเชยค่าบริการบำบัดทดแทนไต ด้วยการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง
             แบบฟอร์ม การขอเบิกน้ำยา CAPD มากกว่า 124 ถุง : เดือนหรือ 248 ถุง : 2 เดือน
             แบบฟอร์ม แบบฟอร์มการขอปลดล็อคสาย Tenckhoff มากกว่า 1 เส้นต่อปีต่อราย

 

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และ Vascular Access

             ประกาศ การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พศ.2559
             ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายฯ ด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พศ.2559
             ประกาศ การสนับสนุนและชดเชยบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ฉบับที่ 4) พศ.2555
             ประกาศ การสนับสนุนและชดเชยบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ฉบับที่ 3) พศ.2555
             แนวทาง ดำเนินงานเรื่องการสนับสนุนและชดเชยบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
             ประกาศ การสนับสนุนและชดเชยบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
             ประกาศ การสนับสนุนและชดเชยบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) เพิ่มเติม
             แบบฟอร์ม แบบเสนอรายชื่อผู้ป่วยไตวายฯ เพื่อพิจารณาขอใ้ช้วิธีการรักษาบำบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมถาวร
             แบบฟอร์ม สัญญาให้บริการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของสถานบริการ
             แบบฟอร์ม การขอรับค่าชดเชยกรณีอุทธรณ์ค่าบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
             แนวทางการเบิกจ่ายค่าชดเชยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม(เพิ่มเติม) กรณีเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับ Vascular Access
            แบบเสนอรายชื่อผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เพื่อพิจารณาขอรับยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoietin)
            รายงานการประเมินตนเองของหน่วยไตเทียมเพื่อขอรับการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
            จากคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2557

 

ยา Erythropoietin

             ประกาศ การสนับสนุนและให้ยา Erythropoietin แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย พศ. 2559
             ประกาศ การสนับสนุนและให้ยา Erythropoietin แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (ฉบับที่2) พศ. 2558
             ประกาศ การสนับสนุนและให้ยา Erythropoietin แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย พศ. 2555 (ยกเลิก)
             ประกาศ การสนับสนุนและให้ยา Erythropoietin แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
            การคำนวณจำนวนยา Epoetin และค่าบริหารยา ที่จัดสรรให้กับหน่วยบริการ
             หนังสือ ชี้แจงแนวทางการสนับสนุนยา Erythropoietin ในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (เพิ่มเติม)
             ประกาศ การสนับสนุนและให้ยา Erythropoietin แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (ฉบับที่ 2) พศ.2553

 

ปลูกถ่ายไต และ ยากดภูมิคุ้มกัน

             แบบฟอร์ม ขอ Username/Password สำหรับ Case Manager โครงการบริหารจัดการโรคไตวายฯ การปลูกถ่ายไต
             แบบฟอร์ม/ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
ปลูกถ่ายหัวใจ - ตับ
            ประกาศ แนวทางการให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ตับในเด็ก และเกณฑ์มาตรฐานหน่วยบริการฯ ปี 2559
            ประกาศ แนวทางการให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ตับในเด็ก และเกณฑ์มาตรฐานหน่วยบริการฯ ปี 2555
            ประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข พศ.2554

 

คู่มือ

            คู่มือการใช้โปรแกรมลงทะเบียนผู้ป่วยรายโ่รค (DMIS) โรคไต (Chronic Kidney Diseases)
            คู่มือการใช้โปรแกรมลงทะเบียนการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง รุ่น 2.2 
            คู่มือฯ การบริหารงบบริการทดแทนไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ปี 53  ตอนทีี่ 1  ตอนที่ 2  ตอนที่ 3   ตอนที่ 4  ตอนที่ 5 ตอนที่ 6
            คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2554 การบริหารงบบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
            คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2555 การบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
            คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2556 การบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
            คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2557 การบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
            คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2558 การบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
            คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2559 การบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
            คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2560 การบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

 

เรื่องที่น่าสนใจ

            ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
            และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข และค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๙
            หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดของกรมบัญชีกลาง

 

CopyRight © National Health Security Office
webmaster : กัญจนา รัตนะ e-mail :: kanchana.r@nhso.go.th มือถือ 0817447105