LogIn เข้าสู่ระบบ

Username
Password

ขอรับ username / password โปรดระบุ
ชื่อ-นามสกุล รหัสหน่วยบริการ
เลขบัตรประชาชน

ได้ที่ e-mail : กัญจนา รัตนะ kanchana.r@nhso.go.th


ความรู้เรื่องโรคไตวาย
การบริหารกองทุนโรคไตวาย
Monitor & Evaluation
LINK ตัวชีวัด HDC
LINK
 
 

นายแพทย์อุดม อรุณรุ่งศรี Dr.Udom Arunrungsree
ผู้อำนวยการแผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคไตวาย
โทรศัพท์ 084-751-2459
E-mail :
udom.a@nhso.go.th

Visitor 54855
การสนับสนุนยา Eythropoietin ปี 2560


1. หลักการและเหตุผล

     เพื่อให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ได้รับบริการทดแทนไตที่มีคุณภาพ สปสช.จึงกำหนดให้การสนับสนุนยา Erythropoietin ซึ่งเป็นยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงที่มีความจำเป็นต่อการรักษาพยาบาล

2. แนวทางการสนับสนุน

      2.
1 ให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีสิทธิรับบริการล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) และฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และผู้ป่วยรายใหม่ ที่รับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2551 และไม่ประสงค์จะรับบริการล้างไต ผ่านทางช่องท้อง ตามหลักเกณฑ์ที่ สปสช.กำหนด มีสิทธิได้รับยาตามความจำเป็น และข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ รวมทั้งราคาของยาแต่ละชื่อยา  ตามตารางที่ 6 ดังนี้

          ตารางที่ 6 แสดงรายการสนับสนุนยา Erythropoietin

ชื่อยา
ขนาด
( ยูนิต )
ระดับ  Hct <= 30%
เบิกได้ตามจริงและไม่เกิน
ระดับ  Hct > 30 %
เบิกได้ตามจริงและไม่เกิน
  Epiao
4,000
8  ครั้งต่อเดือน
4  ครั้งต่อเดือน
  Eporon
4,000
8   ครั้งต่อเดือน
4   ครั้งต่อเดือน
  Renogen
4,000
8   ครั้งต่อเดือน
4   ครั้งต่อเดือน
  Hema-plus
4,000
8  ครั้งต่อเดือน
4  ครั้งต่อเดือน
  Espogen
4,000
8  ครั้งต่อเดือน
4   ครั้งต่อเดือน
  Recombinant Human EPO **
4,000
8  ครั้งต่อเดือน
4  ครั้งต่อเดือน
  Eritromax **
4,000
8  ครั้งต่อเดือน
4   ครั้งต่อเดือน
  Hypercrit
4,000
8  ครั้งต่อเดือน
4   ครั้งต่อเดือน
  Epokine
4,000
8  ครั้งต่อเดือน
4   ครั้งต่อเดือน
         หมายเหตุ รายการยาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีตามสถานการณ์ทางการตลาด และคุณสมบัติของยาที่มีผลต่อจัดหาและยา
** Recombinant Human EPO ใช้ถึงวันที่ 31 มีค.60

** Eritromax บริษัท ไม่ทำการตลาดกับ สปสช.


      2.2 ให้หน่วยบริการ สถานบริการที่ให้ร่วมให้บริการ CAPD และ HD มีสิทธิเบิกยา Erythropoietin ที่ใช้บริการผู้ป่วย ตาม หลักเกณฑ์ที่ สปสช.กำหนด โดยเบิกยาและส่งข้อมูลผ่านระบบตามที่ สปสช.กำหนดทุกเดือน
      2.3 หน่วยบริการที่ให้ยา Erythropoietin ชื่อทางการค้าชื่อใดชื่อหนึ่ง ควรใช้ยาชื่อนั้นต่อเนื่องกันอย่างน้อย
1 ปี ยกเว้นมีเหตุจำเป็นทางการแพทย์ก็สามารถเปลี่ยนเป็นยาชนิดอื่นหรือที่มีชื่ออื่นได้ โดยให้หน่วยบริการทำหนังสือชี้แจงเหตุผลในการเปลี่ยนยาให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทราบ รวมทั้งต้องติดตามระดับ Hematocrit(Hct) ทุก 4 สัปดาห์ในผู้ป่วย HD และ ทุก 8 สัปดาห์ ในผู้ป่วย CAPD เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการให้ยาผู้ป่วย กรณีผู้ป่วย HD จะต้องลงนามผู้ให้ยาพร้อมติดสติกเกอร์กำกับลงในใบ HemoSheet ทุกครั้ง หากไม่ดำเนินการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอาจพิจารณาเรียกคืนยาได้ และกรณีหากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตรวจสอบแล้วพบว่า Hct. ที่ตรวจได้ไม่ตรงกับข้อมูลที่หน่วยบริการบันทึกเบิกกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอาจพิจารณาเรียกคืนยาได้

      2.4 การให้ยา Erythropoietin ต้องให้โดยบุคลากรทางการแพทย์ของหน่วยบริการ หรือสถานบริการโดยตรง สำหรับผู้ป่วย CAPD อาจให้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นเครือข่ายที่อยู่ใกล้บ้านได้ โดยจะต้องส่งยาด้วยระบบ Cold chain และมีใบส่งตัวผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจะได้รับยาเมื่อมารับบริการฟอกเลือดในหน่วย HD โดยไม่ให้ผู้ป่วย นำยาไปฉีดเองที่บ้าน

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายชดเชย

     3.1 ผู้ที่มีสิทธิรับยา เป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักสุขภาพแห่งชาติ  ที่มีสิทธิล้างไตทางช่องท้อง CAPD ผู้ป่วยมีสิทธิฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม HD และผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรายใหม่ ที่รับบริการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียมหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2551 และไม่ประสงค์จะรับบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง (ผู้ป่วยที่จ่ายค่าฟอกเลือดเอง)
     3.2 สปสช.จะจ่ายชดเชยยาให้หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ CAPD และหน่วยบริการที่มีสัญญา ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
     3.3  หน่วยบริการที่ให้ยาแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย มีสิทธิเบิกยาได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
     3.4 การประมวลข้อมูลเพื่อชดเชยยา Erythropoietin  จะดูจากผล Hct ขนาดยา และ ชื่อยาที่ใช้กับผู้ป่วย  รายละเอียด การคำนวณจำนวนยาทั้งสำหรับหน่วยบริการ CAPD และ หน่วยบริการ HD จะใช้วิธีการคำนวนแบบเดียวกัน  
     3.5 ค่า Hematocrict (Hct)  ที่ใช้ในเป็นเกณฑ์ คือ ค่า Hct ต่ำสุดของเดือนในกรณีที่หน่วยบริการไม่ได้ตรวจในครั้งใด ก็จะใช้

     3.6  รอบบัญชีที่ใช้ในการคำนวณคือ 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน สปสช.จะชดเชยยาให้แก่ หน่วยบริการ เดือนละ 1 ครั้ง

4. วิธีปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุน และชดเชยค่าใช้จ่ายในการบริการ

     4.1  การบันทึกข้อมูลการให้ยา Erythropoietin

           4.1.1 หน่วยบริการ CAPD
                 1) บันทึกข้อมูลการให้ยา Erythropoietin ในโปรแกรม DMIS_CAPD โดยบันทึกข้อมูลหลังจากให้บริการแก่
ผู้ป่วยทุกเดือน และ สปสช. จะตัดข้อมูลการบริการของเดือนที่ผ่านมา ในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
                 2) สปสช. จะประมวลข้อมูลและคำนวณเพื่อชดเชยยา Erythropoietin ตามแนวทางที่ สปสช.กำหนด  ซึ่งยาจะส่งถึง
หน่วยบริการหลังจากตัดข้อมูลประมาณ  10  วันทำการ
                 
3) หน่วยบริการสามารถตรวจสอบข้อมูลการได้รับชดเชยยา  หรือ Erythropoietin usage report  ( EUR ) ได้ที่  Web site   DMIS_CAPD

           4.1.2 หน่วยบริการ HD
                 1) บันทึกข้อมูลการให้ยา Erythropoietin  ในโปรแกรมฟอกเลือด ที่พัฒนาโดย สำนักงานกลางสารสนเทศ
บริการสุขภาพ ( สกส.)
                 
2) หน่วยบริการส่งข้อมูลการรักษาได้ทุกวัน  สกส.จะมีการตรวจสอบข้อมูล  และส่งเอกสาร
ตอบกลับรายวัน (REP)ให้หน่วยบริการรับทราบในวันทำการถัดไป
                 3) สกส. จะตัดข้อมูลการบริการของรอบเดือนที่ผ่าน ในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป   และจะประมวลผลเพื่อส่ง
ยาให้หน่วยบริการ ซึ่งยาจะส่งถึงหน่วยบริการ หลังจากตัดข้อมูล ประมาณ  10  วัน
                 4) สกส.จะส่งรายงานสรุปยอดรวมการให้ยา  Erythropoietin  ( EUR )  ให้หน่วยบริการ  เดือนละ 1 ครั้ง  
               
     4.2  การกำหนดรอบข้อมูล และการออกรายงาน
          4.2.1.  การชดเชยยา Erythropoietin   แก่หน่วยบริการ หลังได้รับข้อมูลจาก สกส. ซึ่ง สปสช. จะดำเนินการจัดส่งยา
โดยหน่วยบริการจะได้รับยา ประมาณ 10 วันหลังตัดข้อมูล

     4.3  การอุทธรณ์หลังการจ่าย
      ให้ดูรายละเอียดในบทที่ 7
      ทั้งนี้ รายละเอียดการสนับสนุนต่าง เป็นไปตามประกาศ สปสช.เรื่องการให้ยา Erythropoietin แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้าย และแนวทางการสนับสนุนยา Erythropoietin สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รับบริการ CAPD และ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD

-----------------------
 คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2560 การบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
-----------------------


 


   
CopyRight © National Health Security Office
webmaster : กัญจนา รัตนะ e-mail :: kanchana.r@nhso.go.th