LogIn เข้าสู่ระบบ

Username
Password

ขอรับ username / password โปรดระบุ
ชื่อ-นามสกุล รหัสหน่วยบริการ
เลขบัตรประชาชน

ได้ที่ e-mail : กัญจนา รัตนะ kanchana.r@nhso.go.th


ความรู้เรื่องโรคไตวาย
การบริหารกองทุนโรคไตวาย
Monitor & Evaluation
ตรวจสอบผู้มีสิทธิ
LINK ตัวชีวัด HDC
LINK
 
 

นายแพทย์ปานเทพ คณานุรักษ์
ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักสนับสนุนระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
E-mail :
panthep.k@nhso.go.th

 
Visitor 30722
 
 
 
 
 
การสนับสนุนยา Eythropoietin


2.5 การสนับสนุนยา Eythropoietin
          ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีสิทธิรับบริการ CAPD และ HD และผู้ป่วยรายใหม่ที่รับบริการ HD หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2551 และไม่ประสงค์จะรับบริการ CAPD ตามหลักเกณฑ์ที่ สปสช. กำหนด มีสิทธิได้รับยาตามความจำเป็น และข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ตามตารางดังนี้

ตารางแสดงเงื่อนไขและรายการสนับสนุนยา Erythropoietin

         หมายเหตุ รายการยาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีงบประมาณตามสถานการณ์ทางการตลาด และคุณสมบัติของยาที่มีผลต่อจัดหา หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนการชดเชยเป็นเงินค่ายาตามราคาที่ สปสช.กำหนด

     2.5.1) วิธีปฏิบัติในการให้ยา Eythropoietin
     (1) ให้หน่วยบริการ/สถานบริการที่ร่วมให้บริการ CAPD และ HD มีสิทธิเบิกยา Erythropoietin ที่ใช้บริการผู้ป่วย ตามหลักเกณฑ์ที่ สปสช. กำหนด โดยเบิกยาและส่งข้อมูลผ่านระบบ ตามที่ สปสช. กำหนดทุกเดือน
     (2) หน่วยบริการ/สถานบริการที่ให้ยา Erythropoietin ชื่อทางการค้าชื่อใดชื่อหนึ่ง ควรใช้ยาชื่อนั้นต่อเนื่องกันอย่างน้อย 1 ปี ยกเว้น มีเหตุจำเป็นทางการแพทย์ก็สามารถเปลี่ยนเป็นยาชนิดอื่น หรือที่มีชื่ออื่นได้ โดยให้หน่วยบริการ/สถานบริการทำหนังสือชี้แจงเหตุผลในการเปลี่ยนยาให้ สปสช. ทราบ รวมทั้งต้องติดตามระดับ Hematocrit (Hct) ทุก 4 สัปดาห์ในผู้ป่วย HD และ ทุก 8 สัปดาห์ ในผู้ป่วย CAPD เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการให้ยาผู้ป่วย
     (3) กรณีผู้ป่วย HD จะต้องลงนามผู้ให้ยาพร้อมทั้งติดสติกเกอร์กำกับลงในใบ Hemo Sheet ทุกครั้งหากไม่ดำเนินการ สปสช.อาจพิจารณาเรียกคืนยาหรือเงินชดเชยได้ และกรณีหาก สปสช.ตรวจสอบแล้วพบว่าระดับ Hct. ที่ตรวจได้ไม่ตรงกับข้อมูลที่หน่วยบริการ/สถานบริการบันทึกเบิกกับ สปสช. อาจพิจารณาเรียกคืนยาหรือเงินชดเชยได้
     (4)
การให้ยา Erythropoietin ต้องให้โดยบุคลากรทางการแพทย์ของหน่วยบริการ หรือ สถานบริการโดยตรง สำหรับผู้ป่วย CAPD อาจให้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นเครือข่ายที่อยู่ใกล้บ้านได้โดยจะต้องส่งยาด้วยระบบ Cold chain และมีใบส่งตัวผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วย HD จะได้รับยาเมื่อมารับบริการในหน่วย HD โดยไม่ให้ผู้ป่วยนำยาไปฉีดเองที่บ้าน

     2.5.2) เงื่อนไขการจ่ายชดเชย
         1) ผู้ที่มีสิทธิรับยา เป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีสิทธิ CAPD ผู้ป่วยมีสิทธิ HD และผู้ป่วย HD รายใหม่ ที่ได้รับเฉพาะสิทธิ EPO (ผู้ป่วยที่จ่ายค่าฟอกเลือดเอง)
         2) สปสช. จะจ่ายชดเชยยาให้หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ CAPD และ หน่วยบริการ/สถานบริการ ที่มีสัญญาให้บริการ HD

         3) หน่วยบริการ/สถานบริการ ที่ให้ยาแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย มีสิทธิเบิกยาได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
         4) การประมวลข้อมูลเพื่อชดเชยยา Erythropoietin จะดูจากผล Hct ขนาดยา และชื่อยาที่ใช้กับผู้ป่วย รายละเอียดการคำนวณจำนวนยาสำหรับหน่วยบริการ CAPD และ หน่วยบริการ/สถานบริการ HD จะใช้วิธีการคำนวณแบบเดียวกัน

         5) ค่า Hematocrit (Hct) ที่ใช้ในเป็นเกณฑ์ คือค่า Hct ต่ำสุดของเดือนในกรณีที่หน่วยบริการไม่ได้ตรวจในครั้งใด ก็จะใช้ค่า Hct ที่หน่วยบริการนั้นตรวจให้แก่ผู้ป่วยในครั้งก่อนแต่ไม่เกิน 28 วันในผู้ป่วย HD และไม่เกิน 60 วัน ในกรณีผู้ป่วย CAPD
         6) รอบบัญชีที่ใช้ในการคำนวณคือ 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน สปสช. จะชดเชยยาให้แก่หน่วยบริการ/สถานบริการ เดือนละ 1 ครั้ง

     2.5.3) การส่งข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุน และชดเชยค่าใช้จ่ายในการบริการ
    
     (1) การบันทึกข้อมูลการให้ยา Erythropoietin
     
     1.1) หน่วยบริการ CAPD
               ก) บันทึกข้อมูลการให้ยา Erythropoietin ในโปรแกรม DMIS-CKD

               ข) สปสช. จะตัดข้อมูลการบริการของเดือนที่ผ่านมาในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป จะประมวลข้อมูลและคำนวณเพื่อชดเชยยา Erythropoietin ตามแนวทางที่ สปสช. กำหนด และเชื่อมต่อข้อมูลกับเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์หลังวันที่ประมวลผล
               ค) หน่วยบริการสามารถตรวจสอบข้อมูลการได้รับชดเชยยา หรือ Erythropoietin Usage Report (EUR) ได้ที่ Web site DMIS-CKD
     
     1.2) หน่วยบริการ/สถานบริการ HD
               ก) บันทึกข้อมูลการให้ยา Erythropoietin ในโปรแกรม HD ที่พัฒนาโดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

               ข) หน่วยบริการ/สถานบริการ ส่งข้อมูลการรักษาได้ทุกวัน สกส.จะตรวจสอบข้อมูล และส่งเอกสารตอบรับรายวัน (REP) ให้หน่วยบริการ/สถานบริการรับทราบในวันทำการถัดไป
               ค) สกส. จะตัดข้อมูลการบริการของรอบเดือนที่ผ่านมาในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป จะประมวลข้อมูลและคำนวณเพื่อชดเชยยา Erythropoietin ตามแนวทางที่ สปสช.กำหนด และ เชื่อมต่อข้อมูลกับเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์หลังวันที่ประมวลผล
               ง) สกส.จะส่งรายงานสรุปยอดรวมการให้ยา Erythropoietin (EUR) ให้หน่วยบริการและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เดือนละ 1 ครั้ง

     (2) การกำหนดรอบข้อมูล และการออกรายงาน
     การชดเชยยา Erythropoietin แก่หน่วยบริการ/สถานบริการ หลังได้รับข้อมูลจาก สกส. และ สปสช. โดยเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ จะดำเนินการจัดส่งยาให้หน่วยบริการ/ สถานบริการประมาณ 10 วัน หลังตัดข้อมูล

 

-----------------------
 Download คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2562
หมายเหตุ : แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง หน้า 171 - 194
-----------------------


 


   
CopyRight © National Health Security Office
webmaster : กัญจนา รัตนะ e-mail :: kanchana.r@nhso.go.th