LogIn เข้าสู่ระบบ

Username
Password

ขอรับ username / password โปรดระบุ
ชื่อ-นามสกุล รหัสหน่วยบริการ
เลขบัตรประชาชน

ได้ที่ e-mail : กัญจนา รัตนะ kanchana.r@nhso.go.th


ความรู้เรื่องโรคไตวาย
การบริหารกองทุนโรคไตวาย
Monitor & Evaluation
LINK ตัวชีวัด HDC
LINK
 
 

นายแพทย์อุดม อรุณรุ่งศรี Dr.Udom Arunrungsree
ผู้อำนวยการแผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคไตวาย
โทรศัพท์ 084-751-2459
E-mail :
udom.a@nhso.go.th

Visitor 76509
การบริหารจัดการบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2560

1. หลักการและเหตุผล

....การบริการบำบัดทดแทนไต (Renal Replacement Therapy) เป็นการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งเกินความสามารถ ของ ครัวเรือนที่จะรับภาระได้ ดังนั้นเพื่อให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้าถึงบริการที่มี คุณภาพและ ได้มาตรฐาน ป้องกันการล้มละลายจากการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติ ให้ขยายชุดสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ครอบคลุมการบำบัดทดแทนไต Renal Replacement Therapy (RRT) และตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นมา ได้คุ้มครองเรื่องการผ่าตัดปลูกถ่ายไต Kidney Transplantation ( KT ) ในกรณีที่สามารถหาไตบริจาคได้ และขยายการทดแทนไตด้วยวิธีล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) ทั้งผู้ป่วยรายเก่า และผู้ป่วยรายใหม่ ส่วนผู้ป่วยรายเก่าที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม Hemodialysis (HD) ตั้งแต่ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถ้าใช้วิธีเดิมไม่เปลี่ยนเป็น CAPD จะได้รับความคุ้มครองโดยร่วมจ่ายหนึ่งในสามส่วนของ ค่าฟอกเลือด ทั้งนี้ให้ตั้งงบประมาณในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มเติมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นไป ต่อจากนั้น ได้มีการขยายสิทธิ ประโยชน์เพิ่มเติมอีกโดยตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ขยายการให้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงสำหรับ ผู้ป่วยไตวายรายใหม่ ที่รับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2551 และไม่ประสงค์จะรับบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง ตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
....ต่อมาคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2555 ให้ยกเลิกการร่วมจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป สำหรับกรณีการทดแทนไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายรายเก่าที่ รับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2551 และไม่ประสงค์จะเปลี่ยนมารับบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง
....นอกจากนี้ ที่ประชุมเชิงนโยบายเรื่องการสร้างความเป็นเอกภาพและบูรณาการสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบประกันสุขภาพภาครัฐ เมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน 2555 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานได้พิจารณาบูรณาการ การให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย มีข้อเสนอ ให้ 3 กองทุนปรับเกณฑ์เข้ารับบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้มาตรฐานกลางของสมาคมวิชาชีพ และปรับปรุง ระเบียบให้ผู้ป่วยไตวาย เรื้อรังระยะสุดท้าย ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาลให้ได้รับวิธีการรักษาแบบเดิมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักเกณฑ์หรือประกาศของ แต่ละกองทุน


2. แนวทางการพัฒนาระบบบริการทดแทนไต

     เพื่อให้เกิดระบบบริการที่มีคุณภาพ ให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างเป็นธรรม สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและเกิดการใช้งบประมาณของประเทศอย่างคุ้มค่า   ในปีงบประมาณ 2560 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กำหนด แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
     2.1. สนับสนุนการบริการบำบัดทดแทนไตและเริ่มต้นด้วยวิธีการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง(CAPD) แก่ผู้ป่วยทุกราย ในผู้ป่วยที่ไม่มีข้อห้ามหรือสนับสนุนนโยบาย PD First Policy ต่อเนื่อง
     2.2. จัดบริการทดแทนไตด้วยวิธีการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD) การผ่าตัดปลูกถ่ายไต (KT) และการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม(HD)
     2.3. พัฒนาระบบบริการทดแทนไตทั้งการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD) การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และการผ่าตัดปลูกถ่ายไต (KT)  ให้เพียงพอ มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นธรรมในการเข้าถึง รวมถึงมีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.4. การบูรณาการการจัดบริการบำบัดทดแทนไต แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายให้มีเอกภาพ เท่าเทียม ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ การเข้าถึงบริการ ประสิทธิภาพและมาตรฐาน ของระบบหลักประกันสุขภาพทุกระบบ
     2.5. สนับสนุนให้มีการพัฒนาและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการให้บริการบำบัดทดแทนไตควบคู่ไปกับการพัฒนาวิชาการและระบบข้อมูล
     2.6. สนับสนุนให้ดำเนินการป้องกันภาวะไตเสื่อม โดยเชื่อมต่อระบบบริการปฐมภูมิกับการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
     2.7. สนับสนุนให้ผู้ป่วย ญาติ อาสาสมัคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย

3. วัตถุประสงค์

     3.1. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้รับบริการบำบัดทดแทนไตที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามความจำเป็นด้านสุขภาพ
     3.2. เพื่อให้มีการพัฒนาระบบบริการ สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
     3.3. มีการบริหารจัดการและควบคุมกำกับเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

4. กรอบการบริหารงบประมาณ

งบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง เป็นงบประมาณที่ได้รับเป็นการเฉพาะแยกจากงบบริการทางการแทพย์เหมาจ่ายรายหัว (Capitation) โดยในปีงบประมาณ 2560 จัดสรรเป็นประเภทบริการ ดังนี้
     4.1. งบประมาณเพื่อการบริการทดแทนไต
     4.2. งบประมาณเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง


     
     ตารางที่ 1 รายการงบประมาณสำหรับบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ปีงบประมาณ ปี 2560

รายการ
เป้าหมาย (ราย)
งบประมาณ
ที่ได้รับ (บาท)
1. การบริการทดแทนไต  
1.1 บริการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD)
26,883
3,844,329,100
1.2 บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม      
19,146
3,196,987,900
1.3 บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรายใหม่ รับยาEPO (HD SelfPay)
5,060
82,146,900
1.4 บริการผ่าตัดปลูกถ่ายไต (KT)    
      ผ่าตัด (KT)
183
61,993,100
      รับยากดภูมิ (KTI)
1,639
343,778,300
รวม
52,911
7,529,235,300

ทั้งนี้ ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถเกลี่ยงบประมาณปี 2560  ระหว่างประเภทบริการได้ตามศักยภาพของระบบบริการ และในระหว่างปีหากมีจำนวนผู้ป่วย
มากกว่าที่ได้รับงบประมาณหรือจำเป็นต้งจ่ายค่าใช้จ่ายตามบริการของปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กำหนด ให้สามารถเบิกจ่ายได้โดยใช้งบประมาณปีปัจจุบัน และ/หรือ อาจใช้เงินคงเหลือตามระบบบัญชีเงินกองทุนรายการ "รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม" มาจ่ายได้ หรือ เสนอของบประมาณเพิ่มเติม

โดยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในแต่ละประเภทบริการให้เป็นไปตามข้อ 4.1 ดังนี้

4.1 งบประมาณเพื่อการบริการทดแทนไต เป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการทดแทนไตสำหรับประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครอบคลุมค่าบริการ ค่ายาและบริการที่เกี่ยวข้องในการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการปลูกถ่ายไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง การบริหารเป็นภาพรวมระดับประเทศ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการทดแทนไต จ่ายตามปริมาณงานที่เรียกเก็บภายหลังากรให้บริการ เป็นไปตามมาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้
     4.1.1 การบริการสำหรับการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง(CAPD) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง การผ่าตัดวางสายล้างช่องท้อง การนัดและดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสนับสนุนน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง พร้อมอุปกรณ์ การให้ยาพื้นฐาน ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ยารักษาโรคอื่นที่จำเป็น และการรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการใช้บริการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องโดยตรงเฉพาะกรณีใช้บริการแบบผู้ป่วยนอก (สำหรับกรณีบริการแบบผู้ป่วยในใช้ค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยในทั่วไป)
     4.1.2 การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายรายเก่า ที่รับริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมก่อน 1 ตุลาคม 2551 และไม่ประสงค์จะเปลี่ยนมารับบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง และการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตามเงื่อนไขสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้องรังระยะสุดท้ายรายใหม่ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551 ที่ไม่สามารถใช้บริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ค่าการเตรียมเส้นเลือด การให้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และการรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างที่ผู้ป่วยรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยตรงเฉพาะกรณีใช้บริการแบบผู้ป่วยนอก (สำหรับกรณีแบบผู้ป่วยในใช้ค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยในทั่วไป) การนัดและดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการให้ยาที่จำเป็น ตามแนวทางเวชปฏิบัติที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกำหนด
     4.1.3 การให้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง สำหรับผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรายใหม่ ที่รับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป แลเไม่ประสงค์จะรับบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง
     4.1.4 การปลูกถ่ายไต ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับบริการผู้บริจาคไตและผู้รับบริจาค โดยเป็นค่าเตรียมการผู้บริจาค ค่าเตรียมการผู้รับบริจาค ค่าผ่าตัดผู้บริจาคและผู้รับบริจาค ค่าบริการกรณีมีภาวะแทรกซ้อน รวมถึง ค่ายากดภูมิคุ้มกันหลังการผ่าตัดและการติดตามผลภายหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ตามแนวทางเวชปฏิบัติที่สมาคมปลุูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยกำหนด

                
5. ระยะเวลาดำเนินการ
     
     ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560


6. ผลผลิต
     
     6.1. มีหน่วยบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง (CAPD)  ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน กระจายในพื้นที่ เพื่อให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้าถึงได้อย่างเพียงพอ   
     6.2   มีหน่วยบริการ/สถานบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม(HD) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ให้การดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ที่ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้อย่างเพียงพอ
     6.3.  มีระบบการบริการปลูกถ่ายอวัยวะและจัดหาอวัยวะ ที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
     6.4.  หน่วยบริการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากร ที่ให้บริการทดแทนไตโดยเฉพาะการผลิตพยาบาล PD เพื่อให้ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในศูนย์บริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง ให้ครบทุกแห่ง
     6.5 มีระบบการพัฒนาและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการให้บริการทดแทนไต โดยเฉพาะ (CAPD และ HD
     6.6 มีการจัดบริการ CKD clinic ในห้น่วยบริการทีให้บริการ CAPD หรือที่มีความพร้อมในการให้บริการ
     6.7 มีเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยในระดับชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย


7. ผลลัพธ์

     7.1 ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถเข้าถึงบริการทดแทนไตตามชุดสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
     7.2 ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกต ไม่เป็นภาระของครอบครัว และสังคม

8. บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

     8.1.  คณะกรรมการ /คณะทำงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ
         เพื่อให้การบริหารระบบบริการทดแทนไตในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการสนับสนุนพัฒนาระบบในภาพรวม ดังนี้

         8.1.1. คณะกรรมการ 3 คณะ ได้แก่
             1) คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการทดแทนไตในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีหน้าที่เกี่ยวกับ การพัฒนา และให้ข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบาย งบประมาณ และระบบบริการ รวมทั้งกำลังคนของระบบบริการ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการให้บริการ และการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการทดแทนไต
             2) คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เข้าถึงการบริการทดแทนไต ระดับจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสำหรับผู้ป่วยในระดับเขต การพัฒนา การควบคุมกำกับการดำเนินงานด้านคุณภาพบริการของหน่วยบริการ เสนอแนะแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยไตวายเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พิจารณาคัดเลือก จัดลำดับและกำหนดให้ผู้ป่วยไตวายในทุกจังหวัดในพื้นที่เขตรับผิดชอบ เข้ารับการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธี CAPD หรือ HD หรือ KT ตามลำดับการขอเข้ารับบริการ ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และแนวทางที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด พิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการทดแทนไตของผู้ป่วยที่มีความจำเป็นจาก CAPD และ HD อย่างถามวร
             3) คณะกรรมการพิจารณากรณีผู้ป่วยไม่สามารถทำการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD) มีหน้าที่เกี่ยวกับ การพิจารณากรณีผู้ป่วยอุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ระดับเขต และกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถทำการล้างไตผ่านทางช่องท้องได้ด้วยตนเองหรือไม่มีผู้ดูแล จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นวิธี HD อย่างถาวร


         8.1.2. คณะทำงาน 3 คณะ ได้แก่
             1) คณะทำงานพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายไต ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายไต ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการทดแทนไตในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนเชิงระบบเพื่อให้มีการบริจาคไตเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการในการปลูกถ่ายไตของผู้ป่วย สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ และการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและบริจาคอวัยวะเพิ่มขึ้น
             2) คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลการทดแทนไต ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบข้อมูลการทดแทนไตในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลการทดแทนไตของระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา ระบบข้อมูลการทดแทนไตในภาพรวมของประเทศ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา การเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการใช้ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
             3) คณะทำงานพัฒนาระบบบริการและคุณภาพมาตรฐานการดูแลรักษา กรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่ในการพัฒนา กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานการดูแลรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

     8.2. แผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคไตวาย

           8.2.1 ประสานงานและสนับสนุนการจัดประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการ / คณะทำงานชุดต่างๆ ในส่วนกลางและเขต
           8.2.2 ประสานงานองค์กรวิชาชีพ ชมรมผู้ป่วยโรคไตฯ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ร่วมมือกันพัฒนาระบบบริการทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง รวมท้้งสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานควบคุมและป้องกันการชะลอไตเสื่อม (CKD Prevention) เชื่อมต่อระบบบริการปฐมภูมิกับการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
           8.2.3 ทำแผน และสนับสนุนการพัฒนาระบบในภาพรวม ให้สอดคล้องกับนโยบาย ทั้งในเรื่องงบประมาณ ระบบบริการ การพัฒนากำลังคน หลักเกณฑ์และแนวทางการให้บริการ และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการทดแทนไต
           8.2.4 ประสาน และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมวิชาชีพ ให้มีการบริการบำบัดทดแทนไต ทั้งการ ล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD) การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) การบริการผ่าตัดปลูกถ่ายไต (KT) และการให้ยากดภูมิคุ้มกันหลังการปลูกถ่ายไต เพื่อให้มีบริการที่เพียงพอสำหรับให้บริการผู้ป่วย
           8.2.5 ประสานและสนับสนุน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต (สปสช.เขต) เพื่อให้ดำเนินการพัฒนาระบบในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
           8.2.6 ดำเนินการจ่ายชดเชยค่าบริการบำบัดทดแทนไตทุกประเภท แก่หน่วยบริการ/สถานบริการ
           8.2.7 ประสานให้มีการติดตาม ควบคุมกำกับและประเมินผล โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ

     8.3. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต
           8.3.1 ประสานงานและสนับสนุนการจัดประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการ/ คณะทำงานชุดต่างๆ ระดับเขต และดำเนินการเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการตามระบบ
           8.3.2 ประสานงานกับองค์กรวิชาชีพ หน่วยงาน ตัวแทนผู้ป่วยระดับเขต คณะกรรมการต่างๆ ในระดับพื้นที่ และดำเนินการเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการตามระบบ
           8.3.3 ทำแผนพัฒนาระบบ และสนับสนุนการดำเนินงานบริการบำบัดทดแทนไตในพื้นที่ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในภาพรวมของประเทศ
           8.3.4 ประสานจัดหา ขึ้นทะเบียน และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการ สถานบริการ ที่ให้บริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง อย่างต่อเนื่อง (CAPD) และฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และสนับสนุนให้เกิดการบริการผ่าตัดปลูกถ่ายไต (KT) การบริจาคอวัยวะ และการให้ยากดภูมิคุ้มกันหลังการปลูกถ่ายไต เพื่อให้มีบริการที่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยในพื้นที่
           8.3.5 ชี้แจงทำความเข้าใจหน่วยบริการ สถานบริการ ตามแนวทางที่กำหนด
           8.3.6 ประสานการลงทะเบียนผู้ป่วย และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ผู้ป่วย
           8.3.7 กำกับ ติดตาม สุ่มตรวจสอบการให้บริการของหน่วยบริการ สถานบริการ ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐานการเรียกเก็บชดเชยค่าบริการ โดยร่วมมือกับคณะกรรมการ/คณะทำงานในระดับเขต ตามข้อ 8.3.1 หรือคณะกรรมการในระดับเขตที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ ระดับเขต คณะกรรมการด้าน Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

     8.4. หน่วยบริการ สถานบริการ และเครือข่าย
           8.4.1 ให้บริการแก่ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
           8.4.2 พัฒนาคุณภาพ การให้บริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง
           8.4.3 เก็บรวบรวม ข้อมูลคุณภาพการให้บริการ
           8.4.4 รายงานผลการให้บริการ ทั้งเพื่อการชดเชยค่าบริการ และ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
           8.4.5 ร่วมดำเนินการการบริหารวัสดุที่ใช้ในโครงการให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการการขอความร่วมมือจัดระบบของเครือข่ายเป็นคลัง
สำรองน้ำยา (Buffer) ในระดับพื้นที่
           8.4.6 ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน ในด้านต่างๆ ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนดเพื่อประสิทธิภาพ คุณภาพบริการ

9. การกำกับ ติดตาม ประเมินผล     
           ให้ดูรายละเอียดในบทที่ 8

 

-----------------------
Download คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2560 การบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
-----------------------

 

 

 

 

 


   
CopyRight © National Health Security Office
webmaster : กัญจนา รัตนะ e-mail :: kanchana.r@nhso.go.th