LogIn เข้าสู่ระบบ

Username
Password

ขอรับ username / password โปรดระบุ
ชื่อ-นามสกุล รหัสหน่วยบริการ
เลขบัตรประชาชน

ได้ที่ e-mail : กัญจนา รัตนะ kanchana.r@nhso.go.th


ความรู้เรื่องโรคไตวาย
การบริหารกองทุนโรคไตวาย
Monitor & Evaluation
LINK ตัวชีวัด HDC
LINK
 
 

นายแพทย์อุดม อรุณรุ่งศรี Dr.Udom Arunrungsree
ผู้อำนวยการแผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคไตวาย
โทรศัพท์ 084-751-2459
E-mail :
udom.a@nhso.go.th

Visitor 26870
''''''''''''''''''''''''''''''
         
ข่าวประชาสัมพันธ์ แพทย์ชี้ล้างไตทางช่องท้องที่บ้าน ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาแม้พื้นที่ห่างไกล คลิกอ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ สปสช.ยักษ์ในตะเกียงพรชีวิตผู้ป่วยไต คลิกอ่าน
.................................................................................................................................................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด หนังสือแจ้งการกำกับติดตามการต่ออายุรับรอง ตรต.ของหน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
และกำหนดการจัดทำ statement และการจ่ายชดเชยโปรแกรม DMIS Seamless for CKD ปีงบประมาณ 2561 คลิก
.................................................................................................................................................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด หนังสือการโอนเงินกิจกรรมอาสาสมัคร งวดที่ 1 คลิก
.................................................................................................................................................................................................
 
  Google Map แผนที่หน่วยบริการ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่แสดง หน่วยบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง 177 แห่ง และ จำนวนผุ้ป่วยบันทึกล้างไตผ่านทางช่องท้อง
ข้อมูล ณ ธค.58...คลิกดูแผนที่
.................................................................................................................................................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่แสดง หน่วยบริการปลูกถ่ายไต 20 แห่ง และ จำนวนผุ้ป่วยลงทะเบียนปลูกถ่ายไต
ข้อมูล ณ ธค.58...คลิกดูแผนที่
.................................................................................................................................................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่แสดง หน่วยบริการรับยากดภูมิหลังปลูกถ่ายไต 22 แห่ง และ จำนวนผุ้ป่วยรับยากดภูมิ
ข้อมูล ณ ธค.58...คลิกดูแผนที่
 

.................................................................................................................................................................................................
 
 

คลิก!!! ดูคลิป
.....คลิป ! "EP4.อาการผิดปกติจากการทำพีดีและการแก้ไขเบื้องต้น"

 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก YOUTUBE

   
CopyRight © National Health Security Office
webmaster : กัญจนา รัตนะ e-mail :: kanchana.r@nhso.go.th