LogIn เข้าสู่ระบบ

Username
Password

ขอรับ username / password โปรดระบุ
ชื่อ-นามสกุล รหัสหน่วยบริการ
เลขบัตรประชาชน

ได้ที่ e-mail : กัญจนา รัตนะ kanchana.r@nhso.go.th


ความรู้เรื่องโรคไตวาย
การบริหารกองทุนโรคไตวาย
Monitor & Evaluation
LINK ตัวชีวัด HDC
LINK
 
 

นายแพทย์อุดม อรุณรุ่งศรี Dr.Udom Arunrungsree
ผู้อำนวยการแผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคไตวาย
โทรศัพท์ 084-751-2459
E-mail :
udom.a@nhso.go.th

Visitor 76513
''''''''''''''''''''''''''''''
         
ข่าวประชาสัมพันธ์ สปสช.ยักษ์ในตะเกียงพรชีวิตผู้ป่วยไต คลิกอ่าน
.................................................................................................................................................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด หนังสือการโอนเงินกิจกรรมอาสาสมัคร คลิก
.................................................................................................................................................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด หนังสือ สปสช.3.18.12/ว 901 ลงวันที่ 5 ตค.59 เรื่อง การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
........กรณีบำบัดทดแทนไต ปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการจ่าย และ ตารางกำหนดการส่งข้อมูลฯ คลิก
.................................................................................................................................................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด สไลด์ประกอบการประชุมน้ำยาล้างไต วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 รร.อมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ คลิก
.................................................................................................................................................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลาง แจ้งให้สถานพยาบาลส่งหลักฐานการต่ออายุ ใบรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลโดยการ
........ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ออกโดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ไปยังกรมปัญชีกลาง ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ คลิก
.................................................................................................................................................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แจ้งหนังสือเวียน ที่ สปสช.3.18.12/ว.78 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559
........เรื่อง แจ้งแนวทางกำกับคุณภาพและมาตรการชะลอการจ่ายชดเชย กรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
........อ่านต่อ คลิก
.................................................................................................................................................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักกฎหมาย มีหนังสือแจ้งเวียน ที่ สปสช.4.03/ว.2 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่
........ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมอบหมายไปพลางก่อน กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ในส่วนค่าใช้จ่าย
........เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ในดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในตามประกาศฯ ข้อ 77 ถึงข้อ 79 และ
........ขอให้ดำเนินการ จัดสรรให้แก่หน่วยบริการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการ โครงการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขโดยตรง
........และไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร การประชุม ฝึกอบรม พัฒนาเครือข่าย ....อ่านต่อ คลิก
.................................................................................................................................................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์ DENY G26 คือ ปฎิเสธการจ่าย กรณีมีภาวะแทรกซ้อนโดยตรง ของการล้างไตทางหน้าท้อง เนื่องจากมี
........การเหมาจ่าย รายละ 3,000 บาทต่อเดือน ไปแล้ว อ่านต่อ คลิก
.................................................................................................................................................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายฯ ระดับเขต
........วันที่ 31สค.58รร.อมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ คลิก
.................................................................................................................................................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารการประชุมระดับชาติ “การบริการบำบัดทดแทนไตทางช่องท้อง : เพื่อผู้ป่วยและสังคมไทย”
วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ศูนย์ประชุมอิมเพคฯ เมืองทองธานี คลิก
.................................................................................................................................................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์ เกณฑ์และแนวทางการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ฉบับปรับปรุง
ปี พ.ศ.2557 คลิกอ่านทั้งหมด
.................................................................................................................................................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งปรับเปลี่ยนแนวทางการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีเตรียมเส้นเลือดสำหรับฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม จากระบบเอกสาร เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม E-claim) คลิกอ่านทั้งหมด
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการประชุมระดับชาติ “การบริการบำบัดทดแทนไตทางช่องท้อง : เพื่อผู้ป่วยและสังคมไทย”
วันที่  20-21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม ศูนย์ประชุมอิมเพคฯ เมืองทองธานี คลิกอ่านทั้งหมด
.................................................................................................................................................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อแนะนำเวชปฏิบัติ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พ.ศ. 2557 (Hemodialysis Clinical Practice
Recommendation 2014)
โดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สามารถ download ได้แล้วในรูป pdf file คลิกอ่านทั้งหมด
.
 
  Google Map แผนที่หน่วยบริการ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่แสดง หน่วยบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง 177 แห่ง และ จำนวนผุ้ป่วยบันทึกล้างไตผ่านทางช่องท้อง
ข้อมูล ณ ธค.58...คลิกดูแผนที่
.................................................................................................................................................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่แสดง หน่วยบริการปลูกถ่ายไต 20 แห่ง และ จำนวนผุ้ป่วยลงทะเบียนปลูกถ่ายไต
ข้อมูล ณ ธค.58...คลิกดูแผนที่
.................................................................................................................................................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่แสดง หน่วยบริการรับยากดภูมิหลังปลูกถ่ายไต 22 แห่ง และ จำนวนผุ้ป่วยรับยากดภูมิ
ข้อมูล ณ ธค.58...คลิกดูแผนที่
 

.................................................................................................................................................................................................
 
 

คลิก!!! ดูคลิป
.....คลิป ! "EP4.อาการผิดปกติจากการทำพีดีและการแก้ไขเบื้องต้น"

 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก YOUTUBE

   
CopyRight © National Health Security Office
webmaster : กัญจนา รัตนะ e-mail :: kanchana.r@nhso.go.th