ความรู้ในการบริหารโครงการ KT

การจัดบริการบำบัดทดแทนไตด้วยการปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation) ปี 2560

1. หลักการและเหตุผล

       การปลูกถ่ายไต ( Kidney  Transplantation ; KT ) เป็นเป้าหมายหลักสำหรับการจัดบริการทดแทนไตแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
ของประเทศไทย เนื่องจากเป็นวิธีการที่จะทำให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตและทำงานได้ดีที่สุด   การผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นการรักษาพยาบาลที่ค่าใช้
จ่ายที่สูงมาก และไม่เพียงต้องการความรู้ความชำนาญของทีมงานในโรงพยาบาลเท่านั้น  แต่ยังต้องการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่การเตรียมการจัดหาอวัยวะที่จะปลูกถ่าย การจัดเตรียมความพร้อมผู้บริจาคหรืออวัยวะที่บริจาค การเตรียมความพร้อมของผู้รับบริการ จนถึงภายหลังจากการปลูกถ่ายไตแล้วก็ยังต้องมีการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต เพื่อลดผลจากภาวะภูมิคุ้มกันที่มีต่ออวัยวะที่ปลูกถ่าย
       ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการจัดบริการปลูกถ่ายไตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยและหน่วยบริการ จึงกำหนดแผนพัฒนา
ระบบในปี 2560 โดยจะสนับสนุนพัฒนาระบบบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ การพัฒนาบุคลากร รวมถึงระบบการจัดการให้ราคายากดภูมิลดลง


2. วัตถุประสงค์

   2.1 เพื่อให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เข้าถึงบริการบำบัดทดแทนไต ด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายไต
   2.2 เพื่อให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้ผลลัพธ์สุขภาพที่ดีสามารถกลับมาใช้ชีวิตและทำงานได้ตามปกติ


3. การบริหารงบประมาณ

   เป้าหมายบริการ : ปีงบประมาณ  2560  จะสนับสนุนการพัฒนาระบบตามแผนพัฒนาระบบบริการดังกล่าวข้างต้น และ การชดเชยค่าบริการ ผู้ป่วยที่รับบริการผ่าตัดปลูกถ่ายไต
   ระยะเวลาในการดำเนินการ :  ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560


4. การบริหารจัดการ

    4.1 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
      หน่วยบริการที่จะให้บริการทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไต ต้องแสดงความจำนงเข้าร่วมบริการ โดยต้องเป็นหน่วยบริการที่มีคุณสมบัติเป็น
สมาชิกตามเกณฑ์ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยและให้บริการผู้ป่วยตามแนวทางของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศ
ไทย สปสช.เขต ดำเนินการตรวจเอกสารรับรอง และแจ้งสปสช.ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบบริการ KT และ สปสช.เขต จะเพิ่มหน่วยบริการในระบบ Data Center และออก Username และ Password ให้หน่วยบริการนั้นๆ ดำเนินการให้บริการและบันทึกขัอมูลกิจกรรมบริการ KT ได้ โดยอาจจะมีการประเมินความพร้อมในการให้บริการทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่ สปสช. กำหนด

    4.2 หน้าที่ของหน่วยบริการ
    จัดระบบการลงทะเบียนผู้รับบริการปลูกถ่ายไต ( Kidney Transplantation )
         4.2.1 จัดให้มีระบบการให้บริการ KT ที่มีสถานที่และเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม และพอเพียงเพื่อรับบริการปลูกถ่ายไต
         4.2.2 จัดให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต หรืออายุรแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร ที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกำหนด
หนึ่งคน เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ และมีพยาบาลโรคไตเป็น KT Case Manager
         4.2.3 ให้บริการปลูกถ่ายไต ( Kidney Transplantation ) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
         4.2.4 จัดบริการให้เป็นไปตามชุดบริการต่าง ๆ ( Protocol ) ตามแนวทางของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
         4.2.5 จัดให้มีกิจกรรมการให้บริการในแต่ละชุดบริการ ( Protocol ) ตามแนวทางของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
         4.2.6 จัดเตรียมระบบในการส่งข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ สปสช. กำหนดเพื่อประกอบการขอรับการชดเชยหรือสนับสนุนค่าบริการ
         4.2.7 จัดให้มีคณะกรรมการโดยมีจำนวน และองค์ประกอบตามที่ สปสช.กำหนด ทำหน้าที่คัดกรองเบื้องต้นผู้ป่วยปลูกถ่ายไต


    4.3 รายชื่อหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน
    หน่วยบริการที่มีศักยภาพและได้แสดงความจำนงให้บริการ รวม 20 แห่ง ดังนี้
         4.3.1. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร
         4.3.2. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร
         4.3.3. โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
         4.3.4. โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร
         4.3.5. โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
         4.3.6. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
         4.3.7. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร
         4.3.8. โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
         4.3.9. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
         4.3.10. โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
         4.3.11. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
         4.3.12. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
         4.3.13. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี
         4.3.14. โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
         4.3.15. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
         4.3.16. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
         4.3.17. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
         4.3.18. โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร
         4.3.19. โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

         4.3.20. โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุ หากมีหน่วยบริการขึ้นทะเบีนนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สปสช.จะประกาศเพิ่มเติมต่อไป

    4.4
การลงทะเบียนผู้ป่วย
         4.4.1 ผู้มีสิทธิ หมายถึง ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่เป็นผู้มีสิทธิการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งสิทธิว่าง
และเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการพิจารณาว่าจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตตามเกณฑ์ของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ส่วนผู้บริจาคไต (Donor) เป็นผู้มีสิทธิอื่นได้
         4.4.2 การลงทะเบียนผู้ป่วย ให้หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนโดยบันทึกข้อมูลผู้ป่วยผ่านโปรแกรม DMIS_KT ซึ่งหน่วย
บริการจะต้องตรวจสอบสิทธิก่อนการให้บริการทุกครั้ง และ ณ วันที่รับบริการ KT ผู้ป่วยจะต้องเป็นผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

5. แนวทางการสนับสนุนค่าบริการ

         การสนับสนุนการให้บริการ KT ครอบคลุม ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด การปลูกถ่ายไต  และการดูแลหลังปลูกถ่ายไต โดยการ 
สนับสนุนเป็นไปตามแบบแผนการรักษา  (Protocol)  ตามที่สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยเสนอ  โดย  Protocol  ดังกล่าว มีการ
จำแนกย่อย และมีค่าใช้จ่ายที่จ่ายตาม  Protocol  โดยแบ่งการจ่ายเงินเป็น  2  ช่วง  มีรายละเอียด ดังนี้

         5.1 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
                  5.1.1 สำหรับผู้บริจาคอวัยวะ ทั้งผู้บริจาคที่มีชีวิต และผู้บริจาคสมองตาย
                  5.1.2 สำหรับผู้รับบริจาค

         5.2 ค่าใช้จ่ายระหว่างผ่าตัด
         ชดเชยให้หน่วยบริการ แบบราคาเหมาจ่ายค่าบริการตามชุดบริการ(Protocol)ในระหว่างเข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยในจนกระทั่งจำหน่าย
รวมทั้งเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหลังผ่าตัด แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
                  5.2.1 กรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน จ่ายตาม Protocol I-IV
                  5.2.2 กรณีมีภาวะแทรกซ้อนร่วมด้วย จ่ายตาม Protocol
                       1) Antibody Mediated Rejection ประกอบด้วย Protocol AMR-A และ Protocol AMR-B
                       2) Acute Cellular Rejection ประกอบด้วย Protocol ACR-A และ Protocol ACR-B
                       3) Delay Graft Function ประกอบด้วย Protocol DGF-A Protocol DGF-B และ Protocol DGF-C


ตารางที่ 2 รายละเอียดการสนับสนุนค่าบริการปลูกถ่ายไต

แผนการรักษาชุดบริการ (Protocol)

รายการที่รวมอยู่ชุดบริการ

ราคาเหมา
จ่ายต่อราย

1.  ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

1.1 สำหรับผู้บริจาค (Donor) 

1.1.1 ผู้บริจาคที่มีชีวิต (living donor)

1.1.1.1 ค่าเตรียมผู้บริจาคที่มีชีวิต (Living Donor)

 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าตรวจเอกซเรย์
 • ค่าตรวจเนื้อเยื่อ HLA
 • ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 • จ่ายไม่เกิน 2 ครั้งต่อผู้รับบริจาค 1 ราย

40,000

1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริจาคที่มีชีวิต
(Living donor) ระหว่างเข้ารับการผ่าตัด

 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าตรวจเอกซเรย์
 • ค่าผ่าตัด
 • ค่าห้องและค่าอาหาร
 • ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

32,800

1.1.2 ผู้บริจาคสมองตาย (Deceased Donor)

1.1.2.1 ค่าเตรียมและผ่าตัดผู้บริจาคที่สมองตาย
(Deceased Donor) (ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
โดยผ่านหน่วยบริากรที่่ผ่าตัด)

 • ค่าดูแล donor
 • ค่าผ่าตัด
 • ค่าน้ำยาถนอมอวัยวะ
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าดำเนินการเกี่ยวกับร่างผู้บริจาค

40,000

1.2. สำหรับเตรียมผู้รับบริจาค (Recipient) 

1.2.1 ผู้รับบริจาคจากผู้บริจาคที่มีชีวิต

1.2.1.1 ค่าเตรียมผู้รับบริจาคก่อนเข้ารับการผ่าตัด

 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าตรวจเอกซเรย์
 • ค่าตรวจเนื้อเยื่อ HLA
 • ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

31,300

1.2.2 ผู้รับบริจาคจากผู้บริจาคสมองตาย

1.2.2.1 ค่าเตรียมผู้รับบริจาคก่อนเข้ารับการผ่าตัด

 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าตรวจเอกซเรย์
 • ค่าตรวจเนื้อเยื่อ HLA
 • ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

31,300

1.2.2.2 ค่าส่งตรวจ Panel Reactive Antibody

 • ค่าตรวจ Panel Reactive Antibody
  ทุก 3 เดือน/ครั้ง จ่ายครั้งละ

1,800

2.  ค่าใช้จ่ายระหว่างผ่าตัด
2.1. สำหรับผู้รับบริจาคเมื่อเข้ารับการผ่าตัด – กรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน

Protocol-I

 • สำหรับการเปลี่ยนไตในผู้ป่วยกลุ่ม Low Risk
  ตามแนวทางของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ
  แห่งประเทศไทย
 • ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน Cyclosporine
  + Mycophenolate
 • ไม่รวม Complication ต่างๆ
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าตรวจเอกซเรย์
 • ค่าผ่าตัด
 • ค่าห้องและค่าอาหาร
 • ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 • ค่ายาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อ
 • ค่ายา Cyclosporine และ Mycophenolate
  ระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล
 • ค่าตรวจวัดระดับยา Cyclosporine Level
  ในระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล

143,000

Protocol-II

 • สำหรับการเปลี่ยนไตในผู้ป่วยกลุ่ม Low Risk
  ตามแนวทางของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ
  แห่งประเทศไทย
 • ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน Tacrolimus
  + Mycophenolate
 • ไม่รวม Complication ต่างๆ
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าตรวจเอกซเรย์
 • ค่าผ่าตัด
 • ค่าห้องและค่าอาหาร
 • ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  
 • ค่ายาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อ
 • ค่ายา Tacrolimus และ Mycophenolate
  ระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล
 • ค่าตรวจวัดระดับยา Tacrolimus level
  ในระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล

148,000

Protocol-III

 • สำหรับการเปลี่ยนไตในผู้ป่วยกลุ่ม High Risk
  ตามแนวทางของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ
  แห่งประเทศไทย
 • ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน Basiliximap
  + Cyclosporine  + Mycophenolate
 • ไม่รวม Complication ต่างๆ

 

 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าตรวจเอกซเรย์
 • ค่าผ่าตัด
 • ค่าห้องและค่าอาหาร
 • ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 • ค่ายาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อ
 • ค่ายา Basiliximab x 2 doses
 • ค่ายา Cyclosporine และ Mycophenolate
  ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล
 • ค่าตรวจวัดระดับยา Cyclosporine Level
  ในระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล

287,000

Protocol -IV

 • สำหรับการเปลี่ยนไตในผู้ป่วยกลุ่ม High Risk
  ตามแนวทางของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ
  แห่งประเทศไทย
 • ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน Basiliximap
  + Cyclosporine  + Mycophenolate
 • ไม่รวม complication ต่างๆ
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าตรวจเอกซเรย์
 • ค่าผ่าตัด
 • ค่าห้องและค่าอาหาร
 • ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
 • ค่ายาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อ
 • ค่ายา Basiliximab x 2 doses
 • ค่ายา Tacrolimus และ Mycophenolate
  ระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล
 • ค่าตรวจวัดระดับยา Cyclosporine Level
  ในระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล

292,000

2.2. สำหรับผู้รับบริจาคเมื่อเข้ารับการผ่าตัด กรณีมีภาวะแทรกซ้อน

Protocol ACR-A
(Acute Cellular Rejection)

 • ใช้ร่วมกับ Protocol อื่นๆ ในกรณีที่มี
  ภาวะ Acute Cellular Rejection
 • เกณฑ์การรักษาเป็นไปตามแนวทางของ
  สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
 • ค่าทำ Ultrasound Guide Renal Biopsy
  ค่าเข็ม ค่าตรวจชิ้นเนื้อ
 • ค่ายา Methylprednisolone
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 • ไม่รวมค่าทำ Acute Hemodialysis
  (กรณีที่ทำ Acute Hemodialysis ให้เพิ่มด้วย
  protocol DGF-B)
23,000

Protocol ACR-B
(Refractory Acute Cellular Rejection)

 • ใช้ร่วมกับ Protocol อื่นๆ ในกรณีที่มี
  ภาวะ Refractory Acute Cellular Rejection
 • เกณฑ์การรักษาเป็นไปตามแนวทางของ
  สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
 • ค่าทำ Ultrasound Guide Renal Biopsy
  ค่าเข็ม ค่าตรวจชิ้นเนื้อ
 • ค่ายา Methylprednisolone
 • ค่ายา Anti-Thymocyte Globulin
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 • ไม่รวมค่าทำ Acute Hemodialysis
  (กรณีที่ทำ Acute Hemodialysis ให้เพิ่มด้วย
  Protocol DGF-B)
493,000

Protocol AMR-A
(Antibody Mediated Rejection)

 • ใช้ร่วมกับ Protocol อื่นๆ ในกรณีที่มี
  ภาวะ Antibody Mediated Rejection
 • เกณฑ์การรักษาเป็นไปตามแนวทางของ
  สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
 • ค่าทำ Ultrasound Guide Renal Biopsy
  ค่าเข็ม ค่าตรวจชิ้นเนื้อ
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 • ค่ายา Methylprednisolone
 • ค่ายา Intravenous Immunoglobulin
 • ค่า Plasmapheresis และตัวกรอง Plasmaflux
 • ค่าสาย Double Lumen Catheter
 • ไม่รวมค่าทำ Acute Hemodialysis
  (กรณีที่ทำ Acute Hemodialysis ให้เพิ่มด้วย
  Protocol DGF-C)
340,000

Protocol AMR-B
(Refractory Antibody Mediated Rejection)

 • ใช้ร่วมกับ Protocol อื่นๆ ในกรณีที่มี
  ภาวะ Refractory Antibody Mediated
  Rejection
 • เกณฑ์การรักษาเป็นไปตามแนวทางของ
  สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
 • ค่าทำ Ultrasound Guide Renal Biopsy
  ค่าเข็ม ค่าตรวจชิ้นเนื้อ
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 • ค่ายา Methylprednisolone
 • ค่ายา Intravenous Immunoglobulin
 • ค่ายา Rituximab
 • ค่า Plasmapheresis และตัวกรอง plasmaflux
 • ค่าสาย double lumen catheter
 • ไม่รวมค่าทำ acute hemodialysis
  (กรณีที่ทำ acute hemodialysis ให้เพิ่มด้วย
  protocol DGF-C)
426,000

Protocol DGF-A
(Delay Graft Function)

 • ใช้ร่วมกับ protocol I-VI ในกรณีที่มี
  ภาวะ delay graft function
 • เกณฑ์การรักษาเป็นไปตามแนวทางของ
  สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
 • ค่าทำ Ultrasound Guide Renal Biopsy
  ค่าเข็ม ค่าตรวจชิ้นเนื้อ
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 • ค่าสาย Double Lumen Catheter
 • ค่าทำ Acute Hemodialysis
56,000

Protocol DGF-B
(Delay Graft Function with Acute Cellular Rejection)

 • ใช้ร่วมกับ Protocol I-VI และ
  Protocol- ACR-A หรือ B
  ในกรณีที่มีภาวะ Delay Graft Function
  ร่วมกับ
 • ค่าทำ Acute Hemodialysis
  Acute Cellular Rejection
 • เกณฑ์การรักษาเป็นไปตามแนวทางของ
  สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 • ค่าสาย Double Lumen Catheter
 • ไม่รวมค่า Ultrasound Guide Renal Biopsy ค่าเข็ม
  ค่าตรวจชิ้นเนื้อ (เนื่องจากได้คิดรวมอยู่ใน Protocol
  ACR-A และ ACR-B ) 
40,000

Protocol DGF-C
(Delay Graft Function With Antibody Mediated Rejection)

 • ใช้ร่วมกับ Protocol I-VI และ
  Protocol AMR-A หรือ B
  ในกรณีที่มีภาวะ Delay Graft Function ร่วมกับ
  Antibody Mediated Rejection
 • เกณฑ์การรักษาเป็นไปตามแนวทางของ
  สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 • ค่าทำ Acute Hemodialysis
 • ไม่รวมค่า Ultrasound Guide Renal Biopsy ค่าเข็ม
  ค่าตรวจชิ้นเนื้อ และค่าสาย Double Lumen Catheter
  (เนื่องจากได้คิดรวมอยู่ใน Protocol AMR-A และ
  AMR-B ) 
35,000

5.3 สรุป

         5.3.1.  ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด รายละเอียด ตามตารางที่ 3

           ตารางที่ 3 แสดงค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

ประเภทการจ่าย

เงื่อนไข

อัตราจ่าย(บาท)

ผู้บริจาค

สมองตาย

ผ่าตัดนำอวัยวะออก

40,000 ต่อไต 1 ข้าง

มีชีวิต

เตรียมผู้บริจาค

40,000

ผ่าตัดนำอวัยวะออก

32,800

ผู้รับบริจาค

 

ก่อนรับผ่าตัด

31,300

ค่าตรวจ  PRA ทุก 3 เดือน

1,800 ต่อครั้ง

         5.3.2.  ค่าใช้จ่ายระหว่างผ่าตัด แยกเป็นประเภท ดังนี้
                  1)  อัตราจ่ายกรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน (ตามตารางที่ 4)
                  2)  อัตราจ่ายกรณีที่่มีภาวะแทรกซ้อนร่วมด้วย (ตามตารางที่ 5)

           ตารางที่ 4 แสดงอัตราจ่ายกรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน

Protocol

อัตราจ่าย(บาท)

Protocol-I

143,000

Protocol-II

148,000

Protocol-III

287,000

Protocol –IV

292,000

           ตารางที่ 5 แสดงอัตราจ่ายกรณีที่่มีภาวะแทรกซ้อนร่วมด้วย

Protocol

อัตราจ่าย(บาท)

Protocol ACR-A (acute cellular rejection)

 23,000

Protocol ACR-B (refractory acute cellular rejection)

493,000

Protocol AMR-A (antibody mediated rejection)

340,000

Protocol AMR-B (refractory antibody mediated rejection)

426,000

Protocol DGF-A (delay graft function)

56,000

Protocol DGF-B (delay graft function with acute cellular rejection)

40,000

Protocol DGF-C (delay graft function with antibody mediated rejection)

35,000

 
หมายเหตุ  การรับบริการปลูกถ่ายไต ให้หน่วยบริการประจำจัดทำใบส่งตัวผู้ป่วยไปรับบริการที่หน่วยบริการที่ทำข้อตกลงปลูกถ่ายไต ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และให้ถือว่าใบส่งตัวนั้นครอบคลุมการส่งตัวรักษาโรคอื่น ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายไต  1 ปี

แผนภาพที่ 1 แนวทางจ่ายชดเชยค่าบริการปลูกถ่ายไต

คลิกดูภาพขยาย

หมายเหตุ 
    1.  ภาวะแทรกซ้อน Protocol  AMR และ Protocol ACR   สามารถเกิดขึ้นได้ภายหลังการผ่าตัด (ในช่วงระหว่างนอนรักษาในโรงพยาบาล) หน่วยบริการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมจากProtocol  1-4 ได้ โดยบันทึกข้อมูลในโปรแกรม DMIS_KT แพทย์ผู้รักษา ใช้เกณฑ์
การวินิจฉัยตามข้อบ่งชี้ของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
    2. ภาวะแทรกซ้อน Protocol DGF (Delay Graft Function)  สามารถเกิดขึ้นภายหลังจำหน่ายกลับไปอยู่ที่บ้านแล้ว และกลับมานอนใน
โรงพยาบาลใหม่  หน่วยบริการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามที่กำหนด

         5.3.3  เงื่อนไขการจ่ายชดเชย
             1) การจ่ายค่าบริการเป็นแบบเหมาจ่ายต่อ Protocol ที่กำหนด หากมีการปรับเปลี่ยน Protocol ระหว่างรับการรักษา จะได้รับค่าใช้จ่าย
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณา
             2) ค่าบริการที่จ่ายนี้ไม่ครอบคลุมโรคแทรกซ้อน หรือโรคที่เป็นอยู่เดิม หากหน่วยบริการต้องให้บริการ ในกรณีโรคแทรกซ้อน หรือ
โรคเดิม ให้ส่งข้อมูลขอรับค่าใช้จ่ายตามแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ประจำปี 2560 (หน่วยบริการประจำ หรือ
หน่วยบริการที่ร่วมโครงการต้องแจ้งให้ผู้ป่วยผ่านระบบส่งต่อตั้งแต่แรกเริ่มเข้าสู่โครงการ เพื่อป้องกันการปฏิเสธการจ่ายในกรณีที่มีการรักษา
โรคอื่นๆ เช่น ภาวะแทรกซ้อน หรือโรคเดิมเป็นต้น)
             3) ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลจากโครงการตามขอบเขตการให้บริการสาธารณสุขนี้ จนกระทั่งสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้สิทธิ เช่น เสียชีวิต หรือ เปลี่ยนสิทธิ
             4) กรณีเสียชีวิตระหว่างเข้ารับการรักษาเพื่อผ่าตัด ในช่วงเวลาประมาณ 21 วัน หน่วยบริการจะได้รับค่าใช้จ่ายในช่วงเตรียม ผู้ป่วยก่อนผ่าตัดตามอัตราที่กำหนด ส่วนการเบิกจ่าย ระหว่างและหลังผ่าตัด จะได้รับค่าใช้จ่ายตามจริงไม่เกินราคาที่กำหนดใน Protocol

         5.3.4  งวดการจ่ายเงิน
      สปสช. กำหนดการตัดข้อมูลเพื่อจ่ายชดเชยทุกสิ้นเดือน และทำการตรวจสอบและออกรายงานขออนุมัติจ่ายชดเชยภายใน 30 วัน

         5.3.5   การส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย
      ให้หน่วยบริากรที่ี่ร่วมโครงการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม DMIS_KT  ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยน Protocal หรือเสียชีวิต ระหว่างผ่าตัด หรืออื่นๆ สปสช. อาจขอสำเนาเวชระเบียนฉบับสมบูรณ์มาเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยได้   

         5.3.6   การอุทธรณ์
       หน่วยบริการที่ได้ให้บริการนอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่กำหนดใน Protocol สามารถส่งหลักฐาน คือ สำเนาเวชระเบียนฉบับสมบูรณ์ มาขออุทธรณ์ได้ที่ สปสช. ภายใน 30 วันหลังรับรายงานการโอนเงินทาง www.nhso.go.th/acc หากหลังจากที่กำหนดแล้ว ถือว่าหน่วยบริการไม่ประสงค์จะอุทธรณ์ขอรับค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ผลการอุทธรณ์ให้ถือตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการที่ สปสช. กำหนด รายละเอียดตามบทที่ 7

-----------------------
 Download คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2560 การบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
----------------------- 

 


   
CopyRight © National Health Security Office
webmaster : กัญจนา รัตนะ e-mail :: kanchana.r@nhso.go.th มือถือ 0817447105